เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนณคอร์นลำพูน

ที่ตั้ง

137/3 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ความเป็นมาของกิจการ

อาหารเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การปฏิวัติการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของอารยธรรม จากการเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer มีการรวมกลุ่ม ระดมสมองและกำลัง ทำให้เกิดกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพในจังหวัดลำพูน มีความตั้งใจอยากให้ลำพูนเป็นที่จดจำและมีเอกลักษณ์ที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยว ดูงาน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน “ณ คอร์นลำพูน” จึงถือกำเนิดขึ้น แต่เดิมสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวโพดส่งโรงงาน ร่วมกับการทำลำไย มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อการปลูกข้าวโพด 1 ไร่ ต่อ 1 รอบ แต่รายได้ยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงศึกษาหาข้อมูลเรื่องสายพันธุ์ข้าวโพดทั้งในและต่างประเทศ พบว่ามีข้าวโพดที่สามารถรับประทานแบบสดได้ จึงนำเมล็ดพันธุ์มาทดลองปลูก และขายในชุมชน มีผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สามารถจำหน่ายในราคาสูงกว่าข้าวโพดหวานตามท้องตลาดได้พอสมควร จึงมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น