เกี่ยวกับ บริษัท ฟรุตตี้ฟิน จำกัด

ที่ตั้ง

300 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ความเป็นมาของกิจการ

ฟรุตตี้ฟิน เกิดจากความตั้งใจ ที่จะทำให้สวนมะม่วงของพ่ออยู่รอด และเติบโตแบบพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ลำพูนเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในประเทศที่ปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุด ทุกปีเกษตรกรพึ่งตลาดส่งออกเป็นหลัก หลายครั้งที่เรากำหนดราคาผลผลิตไม่ได้ แม้ผลผลิตจะมีคุณภาพเยี่ยม แต่เราก็เผชิญภาวะขาดทุนบ่อยครั้ง ฟรุตตี้ฟิน จึงมุ่งการทำตลาดตรง แบบค้าปลีกถึงผู้บริโภคในประเทศเป็นหลัก ผลิตสินค้าทั้งมะม่วงสด และมะม่วงแปรรูป ที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานการส่ง จำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล ต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เกื้อกูลกัน อย่างแท้จริง