เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย

ที่ตั้ง

86 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ความเป็นมาของกิจการ

บ้านหาดไก่ต้อยเป็นหมู่บ้านที่มีราษฎรอพยพมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์เมื่อปี พ.ศ 2512 และได้มาอาศัยอยู่ในที่ดินที่นิคมลำน้ำน่านจัดสรรให้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินลูกรัง ลอนลูกคลื่น แห้งแล้ง ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร ต่อมาหน่วยงานราชการได้มีการส่งเสริมให้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเป็นพืชทนแล้ง ชาวบ้านจึงได้นำมะม่วงหิมพานต์มาปลูกในที่ดินที่ได้รับการจัดสรร เมื่อต้นมะม่วงหิมพานต์เริ่มให้ผลผลิต ปัญหาที่พบคือชาวบ้านยังขาดความรู้ใน การกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และการแปรรูปเพื่อบริโภค ทำให้ชาวบ้านบางคนตัดสินใจโค่นต้นมะม่วงหิมพานต์ทิ้ง เพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์ ต่อมาได้มีสองตายายซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ชื่อนายบุญ และ นางบุญ ปิสา ราษฎรหมู่ ที่ 3 บ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา ได้ทดลองหาวิธีกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เพื่อนำเม็ดข้างใน ออกมากิน โดยได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนในที่สุดก็สามารถกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ได้สำเร็จ โดยนำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบแช่น้ำ แล้วใช้มีดแกะเอาเม็ดออกมา และได้ลองกินจึงรู้ว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์อำเภอท่าปลามีรสชาติ หวาน มัน เนื้อแน่น อร่อย จากนั้นจึงมีการแกะแล้วน้ำเม็ดที่ได้ไปขายให้กับเจ้าหน้าที่นิคมลำน้ำน่าน ที่ว่าการอำเภอท่าปลา และโรงพยาบาลท่าปลา สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้เป็นที่สนใจของชาวบ้านที่เห็นสองตายายขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์จึงได้มีการศึกษาเรียนรู้วิธีการแกะจากสองตายาย จนสามารถ กะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ได้สำเร็จ ทำให้ชาวบ้านเริ่มหันกลับมาปลูกมะม่วงหิมพานต์กันมากขึ้น จนขยายพื้นที่ปลูกไป ทั้งหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ปัจจุบันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอท่าปลา และจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สำคัญยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนท่าปลา จากแผ่นดินที่แล้งแค้นมีแต่หิน แต่ปัจจุบันมะม่วงหิมพานต์คือเพชรอันล้ำค่าของคนท่าปลา ที่เป็นชุมชนต้นน้ำผู้เสียสละหล่อเลี้ยงให้อีกหลายชีวิตในลุ่มน้ำ