เกี่ยวกับ ฟาร์มผ่าสุข

ที่ตั้ง

95/3 ต.บ้านโคก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ความเป็นมาของกิจการ

จากการวิจัย ค้นคว้า บวกกับเป็นคนรักสุขภาพจึงได้ริเริ่มจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ การทำเกษตรออแกนิคและเกษตรธรรมชาติ ตามวิถีชุมชน แบบครบวงจร เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และมีความสุข