เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ที่ตั้ง

41 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โดย นางสาวศศิรดา อิ่มใจ เจ้าของดาด้าฟาร์มผึ้ง เกิดขึ้นจากสมาชิกในกลุ่มฯ มีความคิดที่จะรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตจากผึ้งให้มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น จากน้ำผึ้งซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ก็ทำผึ้งอ่อนอบกรอบ Freeze Dried เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เข้ามามากขึ้น