เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ที่ตั้ง

147 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

ความเป็นมาของกิจการ

งาม้อนอัดแผ่นปรุงรสน้ำผึ้ง เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคใช้รับประทาน ซื่งส่วนผสมได้มาจากสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน โดยมีส่วนผสมหลักคือ งา มีความพิเศษแตกต่างจากงาที่อื่น เป็นงาเม็ดเล็กมีกลิ่นหอม ปลอดสารพิษและปลูกได้เพียงฤดูเดียว คือฤดูหนาวโดยนำงามาผสมกับน้ำผึ้ง ที่ได้จากธรรมชาติ จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ งาม้อนอัดแผ่นปรุงรสน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักเที่ยวในจังหวัดน่าน