เกี่ยวกับ บริษัท บรรเทา9 จำกัด

ที่ตั้ง

432/317 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

ความเป็นมาของกิจการ

สืบทอดเจตนา รักษาภูมิปัญญาไทย การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยเพื่อใช้แก้ปัญหา ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน และลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน พืชสมุนไพรที่นำมาใช้ในการผลิตเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี มาจากการปลูกเองและรับซื้อจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานอินทรีย์