เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ)

ที่ตั้ง

217 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โดยเราได้เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำนา โดยการลดสารเคมี ตามมาตรฐาน GAP อีกทั้งเรามีการสีข้าว จนถึงการบรรจุรวมถึงออกตลาดเองทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังนำข้าวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมา เช่น ข้าวพอง ซีเรียลจากข้าว