เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน

ที่ตั้ง

118 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากการรวมกลุ่มของเกษตกร ผู้ปลูกกาแฟบนหมู่บ้านปางขอน หลังเกิดปัญหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตเมล็ดกาแฟ ที่จัดจำหน่ายเองไม่ได้ จึงรวมตัวกัน 26 ครอบครัวเพื่อหาแหล่งจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ผลผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้า