เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว)

ที่ตั้ง

314 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ความเป็นมาของกิจการ

เกิดจากวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับชุมชนที่ขาดโอกาส อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของการคิดงาน การสอนงาน การสร้างสรรค์ การสร้างจินตนาการให้เป็นจริง จนก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างสินค้าชุมชนจนพัฒนาให้เกิดอาชีพ เพื่อช่วยเหลืออย่างยั่งยืนของสมาชิกในรูปแบบการพึ่งพาตัวเองโดยยึดหลักของการ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี และมีน้ำใจกลับคืนสู่สังคม"