เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนภูมิไทย

ที่ตั้ง

336/5 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มภูมิไทย เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปอาหาร โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิไทย ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มจะมีรสชาติ กรอบ หอม มัน ไม่ปรุงแต่งรสชาติมาก จึงถือว่าเป็นขนมของคนรักสุขภาพ