เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึ้งไวน์

ที่ตั้ง

19/4 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ความเป็นมาของกิจการ

ไร่องุ่นหวานซึ้ง ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล1,250 เมตร แวดล้อมด้วยภูเขามีแม่น้ำไหลผ่านมีทุ่งนาอากาศเย็นสบายตลอดปี เฉลี่ยอุณหภูมิตอนอากาศร้อนประมาณ 25 องศา ตอนอากาศหนาวประมาณ 7 องศา ที่ไร่ได้ปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลท ที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรที่สูงปางตอง (โครงการพระราชดำริ) ได้มาแนะนำและส่งเสริมให้ปลูก ไร่หวานซึ้งปลูกทั้งหมด 100 ต้นในพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน และได้ผลผลิตองุ่นสดรุ่นละประมาณ 1,500 ถึง2,000 กิโลกรัมต่อรุ่น ในหนึ่งปีจะมีผลผลิตออก สองรุ่น ประกอบกับในชุมชนมีไร่องุ่นอีกสองถึงสามครัวเรือนจึงชักชวนกันมาตั้งกลุ่มเพื่อนำผลผลิตมาแปรรูป จึงได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึ้งไวน์และวิสาหกิจชุมชนได้ผลิตไวน์องุ่น โดยใช้วัตถุดิบองุ่นพันธุ์ บิวตี้ซีดเลท