เกี่ยวกับ วิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปลาจาด 1

ที่ตั้ง

199 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ความเป็นมาของกิจการ

จากราคาผลผลิตกระเทียมตกต่ำไม่แน่นอนทำให้กลุ่มชาวบ้านนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและการเรียนรู้จากที่ต่าง ๆ มาปรับปรุงการปลูกกระเทียมเป็นแบบปลอดภัยและอินทรีย์และนำมาแปรรูปเพี่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า