เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง

33/1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ความเป็นมาของกิจการ

เมื่อ 20 ปีก่อน มีการจัดตั้งศูนย์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนขึ้นที่หมู่บ้านห้วยเดื่อ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรขึ้นจำนวนมาก ทางกลุ่มของเราได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน (มัลเบอร์รี่) จึงมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลหม่อนจนถึงปัจจุบัน