เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงตาเชี้ยง

ที่ตั้ง

152/3 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ความเป็นมาของกิจการ

จากการที่ภาครัฐต้องการช่วยเหลือผู้ยากจน ลดหนี้สินครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน มอบหมายให้นายอรรถสิทธิ์ ศรีคำขลิบ เป็นหัวหน้าในการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร โดยสมาชิกเป็นกลุ่มคนจนที่ลงทะเบียน (สย1) กับการปกครองอำเภอและเป็นผู้ตกเกณฑ์ (จปฐ) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ต่อมาเปลี่ยนจากโรงเรียนเกษตรกรเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ครัวเรือน) ด้วยการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด/ปั้นเม็ด และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมจำหน่าย และรับซื้อข้าวจากเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต่อมาเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นรับซื้อข้าวจากสมาชิกเครือข่ายที่ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ไปเพื่อนำมาแปรรูปข้าวเป็นเครื่องดื่มจมูกข้าว ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจมูกข้าว ได้นำวัตถุดิบจากเครือข่ายมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้และสรรสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพดีส่งต่อให้ผู้บริโภค ด้วยการผลิตเป็นเครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วย 5 รสชาติ คือ รสดั้งเดิม รสชาเขียว รสโกโก้ และรสกาแฟ