เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน

ที่ตั้ง

45 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ความเป็นมาของกิจการ

นางบุญนาค เจนจบเป็นผู้ริเริ่มทำตอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย โดยได้ทำคนเดียวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสามี คือนายใย เจนจบ เป็นรองนายกเทศบาลลานกระบือในขณะนั้น ได้นำดอกไม้ที่ทำจากดินไทยไปตั้งที่โต๊ะทำงานและนำไปเป็นของฝากของที่ระลึก และมีเสียงตอบกลับว่างานประณีตสวยงาม เก็บไว้ได้นาน และนายใย เจนจบ ได้แนะนำให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ต่อมานายใย เจนจบ ได้มีความคิดให้ภรรยาคือ นางบุญนาค เจนจบ จัดตั้งกลุ่มทำอาหารขึ้น รวมกลุ่มแม่บ้านโนนใน หลังจากนั้นนายใจ เจนจบ ได้ประสานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมการทำขนมคุกกี้ แยมโรล กล้วยอบเนย กล้วยฉาบ เผือกเส้น เค้ก คุกกี้รสต่าง ๆ ทำให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถผลิตขนมในรูปแบบต่างๆ จำหน่ายได้รายได้เข้าครัวเรือนอีกทางหนึ่ง