เกี่ยวกับ ศิลาทิพย์

ที่ตั้ง

27/15 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

ความเป็นมาของกิจการ

จากธุรกิจครอบครัว สู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน เดิมทีการแกะสลักหิน และการทำครกหินจะใช้การแกะสลักด้วยมือ โดยใช้เครื่องมือโบราณในการสกัดทีละน้อย ซึ่งต้องใช้ทักษะความสามารถ และเวลาในการทำงานมาก ทำให้มีคนสืบทอดน้อยลงทุกวัน เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาสูญหายไป จึงนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาประยุกต์ ผสมผสานวิธีการสกัดแบบดั่งเดิมประยุกต์กับเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต ทำให้ผลิตได้รวดเร็ว ผลิตได้จำนวนมากขึ้น และคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น ง่ายต่อการทำงาน และคนรุ่นหลังสามารถสืบทอด ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆได้ง่ายขึ้น