เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าว (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)

ที่ตั้ง

83 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

ความเป็นมาของกิจการ

จุดเริ่มต้นเกิด จากการไม่ประสบผลสำเร็จการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ชุมชนได้ถอดบทเรียนตนเอง ปรับเปลี่ยนแนวความคิดดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้เริ่มในการส่งเสริมการผลิต แปรรูป และจัดจำหน่าย “ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านแม่ระวาน” ทั้งข้าวสารและข้าวกล้อง จากเกษตรกรบ้านแม่ระวานที่ทำนาแบบปราณีต ปลอดภัย ปัจจุบันดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการผลิตและจัดจำหน่ายข้าวชุมชน