เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่ (บ้านสวนธัญเทพ)

ที่ตั้ง

128 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลาน จ.สุโขทัย

ความเป็นมาของกิจการ

จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ได้รวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมัลเบอร์รี่โดยกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ได้มีนายทุนมาแนะนำให้ลงทุนปลูกมัลเบอร์รี่เพื่อจำหน่ายให้กับทางบริษัทแต่ทั้งนี้เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตแล้วนั้นแต่ทางบริษัทที่มาส่งเสริมให้ปลูกกลับไม่มารับซื้อผลผลิตตามสัญญาจึงทำให้กลุ่มเกษตรกรไม่มีที่จำหน่ายขายผลผลิตประธานกลุ่มแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อรวบรวมเอาผลผลิตมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเพื่อทำให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรจึงเริ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี 61