เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม

ที่ตั้ง

33 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากสวนผักเล็ก ๆ พื้นที่ขนาด ครึ่งไร่ ชื่อ "สวนป้าแจ๋วเกษตรอินทรีย์" ต่อมามีแนวคิดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้มูลค่าสูงขึ้น จึงมองหาสมุนไพรในพื้นถิ่นที่มีอยู่ นํามาค้นหาข้อมูลเทียบกับงานวิจัย ก็พบว่า "ฟักข้าว" มีงานวิจัยมากมาย ผลิตได้ทั้ง ยา อาหารเสริม เครื่องสําอางค์ และใช้ประโยชน์ ได้ทุกส่วน จึงนําฟักข้าวมาทดลองปลูกและแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ ต่อมาต้นปี 2020 จึงรวบรวมลูกหลานของเกษตรกรจัดตั้งเป็น "บริษัท คารีทิส ครีเอชั่น จํากัด" เพื่อรองรับการทําตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เน้นสินค้า ที่แปรรูปจากฟักข้าว ที่ได้จากการปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ และทํางานร่วมกับนักวิจัยในท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ที่ท้องตลาดต้องการ