เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลพันชาลี

ที่ตั้ง

93 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลพันชาลี เป็นการร่วมกลุ่มของคนในชุมชน ซึ่งการร่วมกลุ่มทำให้ลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มชุมชน และทำให้การรวมกลุ่มยังช่วยให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้น สนใจเข้าร่วมพัฒนา สร้างความเจริญ เป็นการผนึกกำลังความสามารถของประชาชนซึ่งกระจัดกระจายให้มารวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน พลังความสามารถของแต่ละคนจะแปรสภาพไปเป็นพลังกลุ่ม