เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านพักหนองแม่นาโฮมสเตย์

ที่ตั้ง

41 ต.หนองแม่นา อ.เขาล้อ จ.เพชรบูรณ์

ความเป็นมาของกิจการ

โฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา จัดตั้งเพื่อเป็นการรองรับกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของชุมชนที่มีอยู่เดิมแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์อยากให้ผู้มาท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและบรรยากาศวิถีการเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการหาที่พักราคาถูกและอาหารพื้นบ้านที่ไม่สามารถกินโดยทั่วไป