เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ

เริ่มจากวิสาหกิจฯ มาจากกลุ่มชาวบ้านที่อ่ยากมีรายได้มีการรวมตัว เอาวัตถุดิบในหมู่บ้านมาผลิต ลองทดลองทำ และขายออกตลาด จนทำให้มีรายได้มาทุกวันนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจมีสมาชิก 20 คน

ที่ตั้ง

1/3 หมู่ที่ 6 บ้านนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

ความเป็นมาของกิจการ

รวมกลุ่มแม่บ้าน 2551 จนปี 2559 จึงจัดตั้งวิสาหกิจฯ มาจากกลุ่มชาวบ้านที่อ่ยากมีรายได้มีการรวมตัว เอาวัตถุดิบในหมู่บ้านมาผลิต ลองทดลองทำ และขายออกตลาด จนทำให้มีรายได้มาทุกวันนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจมีสมาชิก 20 คน มี ฝ่ายตาก แกะเมล็ด แปรรูป บรรจุ สินค้า มีลูกหยีคลุกน้ำตาล ลูกหยีกวนสามรส ลูกหยีกวนน้ำผึ้ง และน้ำลูกหยี ซี่งปัจจุบันเรายังเก็บได้ไม่นาน สินค้าขายตามร้านของฝากในจังหวัด และส่งไปชุมพร เชียงใหม่ สินค้ามีขายแบบเป็นกิโล และถุงขนาด 35 บาท 90 กรัม และแบบกล่องละ 50 บาทและ 100 บาท